Former Miami Beach Schoolmates, Now SCOTUS Lawyers, Reunite in Washington